CLOSE
Back To Top

PRIVACY POLICY

Verwerkingsverantwoordelijke

OMCOLLECTIVE BV

Stationsplein 29C

9100 Sint-Niklaas

BTW BE0829.745.720

Contact e-mailadres: hi@omcollective.com

1. WIE?

Deze Privacy Policy heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens op de website mercibelgie.be. De verwerkingsverantwoordelijke is OMCOLLECTIVE, besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Stationsplein 29C, met ondernemingsnummer BTW BE0829.745.720, en als contactpersoon de heer Pieter Verbeke (hi@omcollective.com) (hierna MERCI BELGIË genoemd).

De verwerkingsverantwoordelijke doet het mogelijke om uw privacy rechten zo goed mogelijk te respecteren. De verwerkingsverantwoordelijke leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) na en/of iedere toekomstige of aanvullende wetgeving die van toepassing is.

2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van sociale media account, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,…

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

3.1 Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een bestelling in de webshop

 • Voornaam, achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Straat en huisnummer;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Telefoon;
 • E-mailadres;
 • BTW nummer;
 • Bestelgeschiedenis;
 • Factuur;
 • Andere informatie die relevant is om aan de contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.

3.2 Gegevens die wij verwerken in het kader van aanmelding door een onderneming op de website

 • Naam bedrijf of oganisatie;
 • Voornaam contactpersoon;
 • Familienaam contactpersoon;
 • Functietitel / hoedanigheid;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Logo;
 • Videoboodschap.

De ondernemingen dienen de uitdrukkelijke toestemming bekomen te hebben van alle personen die op de video verschijnen om deze beelden te mogen publiceren op de website. MERCI BELGIË kan bij gebreke hiervan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de publicatie.

3.3 Gegevens die we verwerken door middel van analytische cookies

 • IP-adres (geanonimiseerd);
 • Locatiegegevens op regio-niveau;
 • De manier waarop u de website gebruikt;
 • Besturingsprogramma, browser, de domeinnaam van de website langs waar u op de website bent gekomen of naar waar u de website verlaat;

Dit maakt het ons mogelijk de MERCI BELGIË-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. MERCI BELGIË bewaart zo weinig mogelijk gegevens lokaal en heeft de gebruikte tools zoveel als mogelijk privacy vriendelijk ingesteld. Voor meer details omtrent de gebruikte tools, zie de cookie policy.

4. WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

4.1 Verwerkingsgronden:

We verwerken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

A. Wettelijke verplichting:

Om te voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd aan de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van wettelijke en administratieve verplichtingen;

Om te voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Deze opsomming is niet limitatief en onderhevig aan veranderingen.

B. Noodzakelijk voor de uitvoering van haar overeenkomst:

Pre-contractuele fase:

 • Contacteren, reageren op een vraag tot informatie;
 • Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst;
 • Opmaken van overeenkomsten;

Contractuele fase:

 • Klantenbeheer
 • Uitvoeren van de contractuele opdracht

C. Toestemming:

Voor het plaatsen van de video’s en voor het plaatsen van de analytische cookies wordt toestemming gevraagd.

D. Gerechtvaardigd belang:

Het verbeteren van de kwaliteit van de dienst, het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke, in de ruime zin.

Het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten van de onderneming.

Het garanderen van de veiligheid op de website.

Het contacteren van bestaande klanten en de opgenomen ondernemingen voor commerciële doeleinden of het versturen van een nieuwsbrief voor soortgelijke diensten of informatie omtrent soortgelijke diensten. Indien u niet wenst gecontacteerd te worden kan u zich steeds uitschrijven, ofwel onderaan het bericht, ofwel door een eenvoudige e-mail te sturen naar hi@omcollective.com.

4.2 Wijze van verwerken

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

Uw gegevens kunnen verwerkt worden door een beperkt aantal verwerkers van de verwerkingsverantwoordelijke, onder andere voor de verwerking van de bestellingen en voor de levering van de bestelde goederen. 

Uw bestelgegevens worden steeds binnen de EU bewaard. De overige gegevens die verwerkt worden kunnen verwerkt worden buiten de EU. In dat geval worden de nodige adequate maatregelen getroffen overeenkomstig de GDPR.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.

5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

“MERCI BELGIË” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan “MERCI BELGIË” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

U hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw verwerkte persoonsgegevens:

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “MERCI BELGIË”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “MERCI BELGIË” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “MERCI BELGIË” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “MERCI BELGIË” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar hi@omcollective.com, per post naar Stationsplein 29C, 9100 Sint-Niklaas of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document waarmee u geïdentificeerd kan worden. De kopie zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR.

6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “MERCI BELGIË” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7. WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker dit webplatform niet verder te gebruiken. Hij kan de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke over gebruikers heeft opgeslagen.

Laatst bijgewerkte versie: 02/04/2020

cookie policy

WIE?

“OMCOLLECTIVE”

Stationsplein 29C

9100 Sint-Niklaas

e-mail: hi@omcollective.com

BTW‐BE0829.745.720

Hierna “MERCI BELGIË”

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

MERCI BELGIË” maakt gebruik van volgende cookies:


1.    Noodzakelijke cookies


Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.


2.    Functionele cookies


De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Zo maakt de website gebruik van een registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.


3.    Third party cookies


Deze website maakt gebruik van volgende Third-party cookies:
Google Adwords: tracking & remarketing (https://www.google.com/policies/privacy/)
Google Analytics: tracking (https://www.google.com/policies/privacy/)
Bing: UET tag (tracking & remarketing) (https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement)
Padiact: emailadres
Hotjar: tracking (https://www.hotjar.com/privacy), 
Opt-out Hotjar via https://www.hotjar.com/opt-out.
Facebook: tracking & remarketing (https://www.facebook.com/policy.php)
Linkedin: tracking (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)
ActiveCampaign: tracking & remarketing (https://help.activecampaign.com/hc/en-us/articles/218789997-Privacy-Policy)
 

BEHEER VAN COOKIES

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/


U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari

 • Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
 • Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.

Click ‘Save’.   

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via hi@omcollective.com

Laatst bijgewerkte versie: 02/04/2020